logo
logo

Защита на личните данни

Условия за ползване на www.33ou-lulin.org

 

Съдържащата се в сайта www.33ou-lulin.org информация – име, текст, графични елементи, включително и не само лого, снимков материал към оферти, новини и рубрики, тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Същата е собственост, заедно с домейн www.33ou-lulin.org на 33 ОУ „Санкт Петербург“. Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на33 ОУ „Санкт Петербург“.; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

33 ОУ „Санкт Петербург“. си запазва правото да променя настоящите условия и се ангажира да уведомява за това потребителите на www.33ou-lulin.org в 7 дневен срок. Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му. Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване

 • Основно училище №33 „Санкт Петербург“ Булстат: -, с адрес за кореспонденция гр. София, СО, р-н Люлин, Люлин 3, ул.309 № 8.
 • Сайтът www.33ou-lulin.org – съдържание, включващо актуална информация на училището, обяви, публикации и друго съдържание, собственост на училището.
 • Условия – условия за използване на услугите на този сайт.
 • Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия.
 • Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са:

всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

Съгласие за ползване от потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта. Ако не приемате Условията на Сайта, ще Ви помолим да напуснете. Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва

Права и задължения на 33 ОУ „Санкт Петербург“

 • 33 ОУ „Санкт Петербург“, а в определени случаи и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с дейността си и предоставяните услуги, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.
 • 33 ОУ „Санкт Петербург“ се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.
 • 33 ОУ „Санкт Петербург“ има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.
 • 33 ОУ „Санкт Петербург“ има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на 33 ОУ „Санкт Петербург“, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.
 • С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които 33 ОУ „Санкт Петербург“. предоставя, училището си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.
 • 33 ОУ „Санкт Петербург“ има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които 33 ОУ „Санкт Петербург“ предоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.
 • 33 ОУ „Санкт Петербург“ има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на училището, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. 33 ОУ „Санкт Петербург“. се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта. Повече информация виж в Политика за Поверителност.
 • 33 ОУ „Санкт Петербург“ е регистрирана като Администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Българското законодателство и като такъв се задължава да не предоставя на трети лица, освен в случаите на грубо нарушение на настоящите Условия или Злоумишлено действие от страна на Потребител на Сайта, информация, данни или какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като “лични данни”.

Отказ от отговорност

 • 33 ОУ „Санкт Петербург“ няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.
 • 33 ОУ „Санкт Петербург“ не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.
 •  33 ОУ „Санкт Петербург“ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.

Употреба на съдържание

 • Съдържанието в Сайта – текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на училището. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на 33 ОУ „Санкт Петербург“.
 • Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от училището на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.
 • 33 ОУ „Санкт Петербург“ може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.33ou-lulin.org и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с 33 ОУ „Санкт Петербург“ и училището не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях.

 

 

 

Права и задължения на Потребителите

 • Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 • Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.
 • Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адрес: lulin_33ou@abv.bg с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която 33 ОУ „Санкт Петербург“ му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.
 • Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.
 • Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от училището с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.
 • Потребителят е длъжен да обезщети 33 ОУ „Санкт Петербург“ и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.
 • Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети 33 ОУ „Санкт Петербург“ и всички трети лица, в случайте, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и училището и/или е довело до пропуснати ползи за 33 ОУ „Санкт Петербург“ ,нейни служители, потребители на услуги или за трети лица.
 • Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на училището единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.

Уведомление за повертелност на лични данни на потребителите

Основно училище №33 „Санкт Петербург“ Булстат: -, с адрес за кореспонденция гр. София, СО, р-н Люлин,  Люлин 3, ул.309 № 8. телефон за контакти: 0893 630 636, и-мейл за контакти: lulin_33ou@abv.bg, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и  Закона за защита на личните данни, уведомява потребителите, че ще извършва обработване на личните данни на последните в качеството им на субекти на данни.

За повече информация относно: основанието за обработване на личните данни; целите на обработване; видовете лични данни – предмет на обработване; срокът на съхранението им от страна на училището; достъпът на трети лица – “получатели” до личните данни, обработвани от училището; последицата от непредоставянето им на училището от страна на потребителя; намерението на училището да ги предаде на страна извън Европейкия съюз; както и относно правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и  Закона за защита на личните данни.

 

Обява АКТУАЛНО
Предстои
ВИЖ ОЩЕ
август 2020
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31