^Нагоре
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Прием в първи клас

Предлагат се следните варианти за избираеми часове  (ИЧ):
І – вариант  - 2 ч. хореография и 1 ч. ФВС (плуване или спортни игри);
ІІ – вариант – 1 ч. български език и литература, 1 ч. ФВС (плуване или спортни игри) и 1 ч. по избор;

(За втория вариант е необходимо да изберете още 1 от посочените по-долу предмети.)

- хореография                                            - английски език или руски език                     

- информационни технологии

В първи клас се приемат деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

Училището предлага целодневно обучение по желание на родителите.[Повече...]

Необходими документи:

 1. Заявление по образец от името на родителя на детето с избрани предмети от предложените и избрана организация на обучението. Заявлението може да получите и попълните в училището или може да изтеглите тук: Заявление за записване в първи клас
 2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
 3. Удостоверение за завършена подготвителна група – при записването се представя оригиналът на удостоверението за завършена ПГ/П.

Критерии за прием на първокласници:

При наличие на по-голям брой желаещи от обявените места с предимство се приемат:
  1. Деца, завършили подготвителните групи в 33 ОУ.
  2. Деца, живеещи на територията на район Люлин.
  3. Деца на учители и служители в 33 ОУ.
  4. Деца, чийто братя и сестри учат в 33 ОУ.
  5. За предмета  хореография  приемът става след проверка на ритмичните способности на децата.

Формирането на паралелките се извършва от директора на училището, съобразно желанията на родителите, при спазване на чл. 90, ал. 3 от ППЗНП.

 График на дейностите по приемане на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2016/2017 г. 

Copyright 2017. 33 ОУ "Санкт Петрбург" - гр. София Rights Reserved.


Facebook